Tramesa de contractes dels ens locals en compliment de la Llei de contractes del sector públic Tramesa de contractes dels ens locals en compliment de la Llei de contractes del sector públic

Els ens del sector públic local donen compliment amb la preceptiva tramesa de contractes a la Sindicatura de Comptes, prevista a l'Article 335 (antic art. 29) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Llei de contractes del sector públic (LCSP), amb l'enviament dels contractes al Registre públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya, de manera fàcil i eficaç en virtut dels acords adoptats pel Ple de la Sindicatura i publicats en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 Resolució de 19 de febrer de 2016, per la qual es dóna publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre el  contingut de l'extracte dels expedients de contractació i procediments

 

 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes


 

Addenda de 18 de desembre de 2015 per incorporar l'administració local catalana a l'arxiu informàtic que tramet mensualment el departament d'Economia i Coneixement

 

Així mateix, segons la clàusula quarta de l’addenda de 28 de juliol del 2017 al Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, en atenció a la necessària cooperació i immediatesa dels processos, ambdues Institucions acorden considerar trameses la informació i la documentació contractual formalitzats per les entitats locals catalanes quan es rebin per qualsevol d'elles, en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, produint efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.

 

 Resolució de 28 de juliol del 2017, per la qual es fa pública l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals.  

 

 

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 554 12 34

cgcl@sindicatura.cat