Tramesa de convenis dels ens locals en compliment de la Llei del Règim Jurídic del Sector Públic Tramesa de convenis dels ens locals en compliment de la Llei del Règim Jurídic del Sector Públic

Els ens del sector públic local donen compliment amb la preceptiva tramesa de convenis a la Sindicatura de Comptes o al Tribunal de Comptes, prevista a l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, per la qual s'aprova la Llei del Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), amb l'enviament dels convenis al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, de manera fàcil i eficaç en virtut dels acords adoptats i convenis signats pel Ple de la Sindicatura i publicats en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 Resolució de 31 de juliol del 2017, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre el procediment per enviar els convenis subscrits superiors a 600.000 a la Sindicatura. 

 

 Resolució de 31 de juliol del 2017, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per vehicular la remissió a aquesta institució dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 ¿, mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

 

Així mateix, segons la clàusula quarta de l’addenda de 28 de juliol del 2017, en atenció a la necessària cooperació i immediatesa dels processos, ambdues Institucions acorden considerar trameses la informació i la documentació de convenis formalitzats per les entitats locals catalanes quan es rebin per qualsevol d'elles, en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, produint efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.

 

 Resolució de 28 de juliol del 2017, per la qual es fa pública l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats locals.  

 

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 270 11 61

cgcl@sindicatura.cat