Actualitat Actualitat

22/08/2017   El síndic major expressa la seva condemna a l'atac terrorista de Barcelona

Barcelona, 22 d'agost de 2017. - El síndic major, en nom de tota la institució de la Sindicatura de Comptes, ha expressat el seu rebuig i la més ferma condemna de l'atac terrorista sofert per Barcelona el 17 d'agost passat.

31/07/17   La Sindicatura fiscalitza les despeses de personal de les quatre diputacions catalanes

Barcelona, 31 de juliol de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i enviat al Parlament l'informe 11/2017, relatiu a les diputacions de Catalunya, despeses de personal, exercici 2013.

28/07/17   La Interventora general lliura a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat del 2016

Barcelona, 28 de juliol de 2017.- La Interventora general de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal, ha visitat avui la Sindicatura de Comptes per fer el lliurament del Compte general de la Generalitat de l'exercici 2016, que d'acord amb la llei s'ha de presentar a la Sindicatura de Comptes abans del 31 de juliol de l'any següent al del tancament de l'exercici.

26/07/2017   La Sindicatura publica l'informe sobre els comptes de les entitats del sector públic no administratiu de la Generalitat

Barcelona, 26 de juliol de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat l'informe 10/2017, relatiu a l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, que conformen l'anomenat sector públic empresarial de la Generalitat.

6/07/17   Els membres del Ple compareixen al Parlament per presentar tres informes de fiscalització

Barcelona, 6 de juliol de 2017.- Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalat pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

5/07/17   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat

Barcelona, 5 de juliol de 2017.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l'informe 9/2017, relatiu al Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès, referent a l'exercici pressupostari 2015.

28/06/17   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'Institut Català del Sòl del període 2010-2013

Barcelona, 28 de juny de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l'informe 8/2017, relatiu a l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), corresponent als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013.

22/06/17   El Tribunal de Comptes i els OCEX demanen canvis legislatius per promoure el retiment de comptes i unificar els terminis legals

Barcelona, 22 de juny de 2017.- El Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX) han signat dues declaracions per demanar canvis legislatius amb l'objectiu de promoure el retiment de comptes en temps i forma, especialment en l'àmbit local, i d'escurçar i homogeneïtzar els terminis legals de presentació dels comptes.

15/06/17   El síndic major inaugura una jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals

Barcelona, 15 de juny de 2017.- El síndic major, Jaume Amat, ha inaugurat avui, en representació de la Sindicatura de Comptes, la jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals organitzada pel Col·legi de secretaris, interventors i tresorers d'Administració local de Barcelona.

14/06/17   La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de la Universitat Politècnica de Catalunya de quatre exercicis

Barcelona, 14 de juny de 2017.- La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 7/2017, relatiu a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), exercicis 2011-2014.
S'estan mostrant 1 - 10 de 648 resultats.
Articles per pàgina 10
de 65