Article 34. Marc pluriennal d'activitats i 35. Programa anual d'activitats Article 34. Marc pluriennal d'activitats i 35. Programa anual d'activitats

Article 34. Marc pluriennal d’activitats

1. El ple de la Sindicatura ha d’aprovar el marc pluriennal d’activitats, el qual ha de recollir una previsió a tres anys vista dels criteris de selecció i de l’abast dels informes, que s’han de tenir en compte per elaborar els programes anuals d’activitats.

2. El marc pluriennal d’activitats té caràcter indicatiu. Qualsevol modificació dels criteris de selecció i de l’abast dels informes fixats s’haurà de justificar.

3. El marc pluriennal d’activitats s’ha d’actualitzar anualment amb la incorporació d’un exercici nou i l’actualització dels dos anteriors anualment amb la incorporació d’un exercici nou i l’actualització dels dos anteriors.

 

Article 35. Programa anual d’activitats

1. El Programa anual d’activitats és la relació dels informes de fiscalització que la Sindicatura preveu d’elaborar durant un any i dels que preveu finalitzar dels programats en anys anteriors. Abans del 15 de novembre de cada exercici el ple ha d’aprovar el programa anual d’activitats de l’exercici següent, que ha de ser presentat al Parlament abans de l’1 de desembre.

2. El programa anual d’activitats de cada exercici ha d’incorporar també tots els informes de fiscalització iniciats que no hagin estat aprovats pel Ple en la data d’aprovació del mateix Programa anual d’activitats i detallar aquells que decaiguin de la programació.