Article 37. Programa anual d'activitats Article 37. Programa anual d'activitats

1. El programa anual d'activitats és la relació d'informes de fiscalització que la Sindicatura de Comptes preveu d'elaborar durant un any i dels informes encomanats pel Parlament que la Sindicatura no ha pogut elaborar de manera completa en l'exercici en curs. Un cop aprovat, s'ha de donar compte del programa al Parlament.

2. El programa anual d'activitats ha d'incloure l'informe sobre el Compte general de la Generalitat, l'informe sobre Compte general de les corporacions locals, els informes de fiscalització dels comptes de totes les entitats que encomani un precepte legal, els informes sol·licitats per mitjà de resolucions del Parlament i els informes que el Ple decideixi d'ofici.

3. El programa anual d'activitats és vinculant per als departaments de la Sindicatura de Comptes. No obstant això, el Ple pot modificar el programa a instàncies del Parlament o dels departaments.