Gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art. 218.3 del TRLRHL) Gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art. 218.3 del TRLRHL)

Accés a l'aplicació web                             Manual d'usuari

 

Els ens del sector públic local poden complir amb la preceptiva tramesa, al Tribunal de Comptes, dels acords i resolucions contraris a les objeccions formulades pel òrgans interventors i les anomalies detectades en matèria d'ingressos, prevista pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en l'article 218 i les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, enviant-les a la Sindicatura de Comptes, en virtut del Conveni de col·laboració entre ambdues Institucions i dels acords adoptats pel Ple de la Sindicatura. 

 

Conveni de col·laboració signat el dia 2 de novembre de 2015         Acord del Ple

 

Amb l'objectiu de facilitar els procediments administratius i racionalitzar al màxim els processos de tramesa de la informació, la Sindicatura ha creat una aplicació web que permet gestionar la informació relativa als acords i resolucions contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors, als acords i resolucions adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i a les anomalies d'ingressos i  obtenir un únic fitxer amb tota la informació esmentada. Aquest fitxer s'ha de trametre a la Sindicatura a través del portal EACAT.

 

A aquest efecte, la Sindicatura ha habilitat en el seu Registre telemàtic un nou procediment anomenat "Objeccions (art. 218.3 del TRLRHL)".

 

Resolució del procediment telemàtic    

 

EACAT
L'extranet de les administracions catalanes

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 270 11 61

cgcl@sindicatura.cat