Instruccions per trametre el Compte general Instruccions per trametre el Compte general

Les corporacions locals han de retre el Compte general de cada exercici, directament, a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici, d'acord amb el que estableix la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. En funció de la dimensió i del pressupost de les corporacions locals, aquestes poden aplicar el model normal, simplificat o bàsic de la instrucció de comptabilitat local. Seleccioneu l'any a què fan referència els comptes i trobareu els diferents models de la ICAL (Instrucció de comptabilitat per a l'Administració local) aplicables.

 

Els terminis de tramitació per a l'aprovació del Compte general de l'exercici 2019 es veuen afectats per la declaració, el 14 de març, de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per les mesures urgents complementàries adoptades en l'àmbit social i econòmic desplegades en els Reials Decret llei 8 i 11. En aplicació de l'article 48 del Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, un cop acabat l'estat d'alarma a les 00:00 del 21 de juny de 2020, el termini legal de tramesa del Compte general de les entitats locals a la Sindicatura de Comptes queda ampliat en 99 dies, fet que suposa que el Compte general de l'exercici 2019 s'haurà d'enviar abans del 22 de gener del 2021.

 

 


 

Per veure exercicis anteriors cliqueu aquí

 

 

La documentació del Compte general s'ha de presentar a través de la plataforma EACAT, l'extranet de les administracions catalanes. Podeu accedir a l'EACAT per trametre el Compte general mitjançant aquest enllaç:  

 

 

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 554 12 34

cgcl@sindicatura.cat