Obligació de trametre el Compte general de cada exercici Obligació de trametre el Compte general de cada exercici

 

 

Exercici 2019 - Model simplificat - Tramesa del Compte general per mitjans telemàtics

 

Acords, recordatori i manuals
  • Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, del 13 de març de 2020, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general   DOGC núm. 8099 - 30/03/2020 pdf 
  • Escrit recordatori    pdf 
  • Procediment de valoració de les causes d'incompliment de l'obligació de retre comptes  DOGC núm. 6238 - 23/10/2012pdf
  • Manual d'usuari de l'ens local per al retiment del Compte general de corporacions locals per l'EACAT - En construcció, disponible properament   
  • Quadre de noms  pdf

 

 

Esquemes i plantilles
  • Novetat!  Format del fitxer del Compte general en el model simplificat de comptabilitat local (ICAL 2013, a partir de l'exercici 2019)  xsd  Novetat!
  •  Format del fitxer XML de la memòria en el model simplificat de comptabilitat local (ICAL 2013, a partir de l'exercici 2015)  zip  
  • Novetat! Diferències dels nous esquemes (2015 versus 2019), models normal i simplificat   docx  Novetat!
  • Fitxer informació addicional 1 (províncies, municipis, entitats municipals descentralitzades)  zip
  • Fitxer informació addicional 2 (mancomunitats, comarques, agrupacions de municipis, entitats metropolitanes)  zip