La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

El síndic major intervé en la jornada de formació sobre 'Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats'

La sessió forma part del programa de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Barcelona, 24 d’abril de 2018

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha intervingut en la jornada de formació sobre Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats, organitzada per l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que va tenir lloc divendres 20 d’abril a la seu de l’entitat metropolitana.

Amat va intervenir en la taula rodona sobre “Mecanismes per prevenir la corrupció associada al finançament irregular de partits polítics i sindicats: transparència, publicitat activa i supervisió/fiscalització”, juntament amb Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i  Gemma Calvet, directora de l’Agència de Transparència de l’AMB i promotora de l’acte.

La Jornada va constar d’una altra taula de debat dedicada a analitzar la “Contextualització del finançament de partits i sindicats”, a càrrec de Joan Antoni Llinares, director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i  la Corrupció de la Comunitat Valenciana; Pau Bossacoma, membre de l’Observatori de l’Evolució de les Institucions de la Universitat Pompeu Fabra, i David Fernández, periodista i exdiputat del Parlament de Catalunya.

El síndic major, en la seva intervenció, va exposar que pel que fa a la comptabilitat i al control del finançament dels partits s’han experimentat millores sobretot des de l’any 2015. Des de la constatació que l’aprovació de la Llei orgànica 3/2015, de control de l’activitat economicofinancera dels partits polítics, que va modificar la Llei orgànica 8/2007, de finançament de partits polítics, va sostreure a la Sindicatura de Comptes la competència per fiscalitzar els partits polítics en benefici del Tribunal de Comptes, Amat va referir algunes de les febleses que es continuen produint en la gestió de les finances de les formacions polítiques. En aquest sentit, va destacar la necessitat de millorar la consolidació dels comptes de les organitzacions territorials dels partits i la seu central, millorar la informació inclosa en la memòria que acompanya els comptes, i definir els circuits de control intern dels partits.

En relació amb el control de les despeses electorals, la única competència que manté la Sindicatura en relació amb els partits polítics, Amat va reclamar la necessitat de regular les transferències dels grups institucionals als partits polítics, i va reclamar una actualització de la regulació sobre les despeses electorals ja que moltes de les figures de finançament electoral no estan previstes en la Llei orgànica de règim electoral general, aplicable a les eleccions catalanes atès que Catalunya no té llei electoral pròpia.

La sessió sobre finançament de partits té per objecte, d’acord amb la directora de l’Agència de Transparència de l’AMB, “fomentar el coneixement en un àmbit on malauradament es troba el rerefons de molts casos judicialitzats per corrupció, i posar en valor les polítiques de transparència com a eina de control i rendició de comptes”.

 Uso de cookies Uso de cookies

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para optimizar y adaptarse a su navegación y a sus preferencias. Si continúa navegando, entendemos que las acepta. Puede cambiar la configuración o desactivarlas en el navegador.

Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 8/2018

Ajuntament de Cànoves i Samalús. Romanent de tresoreria, exercici 2016

Informe 7/2018

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Subvencions, exercicis 2015 i 2016

Informe 6/2018

Ajuntament de Tarragona. Contractació administrativa, exercici 2016

Informe 5/2018

Oficina Antifrau de Catalunya. Exercici 2015

Informe 4/2018

Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2014