La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

La Sindicatura publica tres informes, sobre els ajuts d'Ensenyament, el SEM i l'Ajuntament de les Avellanes i Santa LinyaBarcelona, 24 de gener de 2017

La Sindicatura de Comptes ha emès els informes de fiscalització 22/2017, sobre les subvencions que atorga el Departament d’Ensenyament; 23/2017, sobre l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), i 24/2017, sobre les indemnitzacions per la construcció d’una carretera al municipi de les Avellanes i Santa Linya. Tots tres informes han estat enviats al Parlament de Catalunya, que els ha admès a tràmit.

L’informe 22/2017 té per objecte la fiscalització de les subvencions i altres ajuts atorgats pel Departament d’Ensenyament l’exercici 2015, tant pel que fa a les convocatòries i l’atorgament com al compliment de les obligacions per part dels beneficiaris dels ajuts.

L’informe 23/2017 és una fiscalització de regularitat —financera i de compliment legal— del SEM, empresa pública propietat al 100% del Servei Català de la Salut i encarregada de la coordinació, el seguiment i el control del transport sanitari urgent a Catalunya. El treball abasta els exercicis 2012 a 2015.

A l’últim, l’informe 24/2017 és una fiscalització limitada a l’anàlisi dels pagaments als propietaris de terrenys afectats per les obres del desglossament número 1 inclòs en el Projecte constructiu Condi¬cio¬nament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la LV-9042, des de la C-12, a les Avellanes, fins a Santa Linya.
 

Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 1/2018

Ajuntament del Masnou. Exercici 2014

Informe 27/2017

Ajuntament de Montroig del Camp. Endeutament, exercici 2015

Informe 26/2017

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2014

Informe 25/2017

Consorci de l'Institut Ramon Llull. Exercici 2015

Informe 24/2017

Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya. Indemnitzacions derivades de les obres de la carretera local LV-9042, exercici 2015