La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

El síndic major assisteix a la reunió de la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX

La trobada, a València, forma part de les relacions que mantenen les institucions fiscalitzadores de l'Estat

Barcelona, 25 de gener de 2018

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, ha assistit a la reunió de la comissió de coordinació de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX).

La trobada, que va tenir lloc el passat dimarts 23 de gener a la seu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, ha comptat amb la participació del conseller del departament de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes Ángel Algarra i de presidents i membres dels dotze OCEX de l'Estat.

Entre altres assumptes, la comissió ha debatut l'estat de situació de l'informe sobre el procés de reestructuració del sector públic autonòmic al període 2010-2016 a conseqüència de la crisi econòmica, un projecte en què estan treballant de forma transversal el Tribunal de Comptes i els OCEX i que està previst que vegi la llum aquest any.

Els representants dels òrgans fiscalitzadors han estudiat també l'elaboració de fiscalitzacions horitzontals per incorporar als respectis programes de treball de l'exercici 2019, amb la identificació de possibles àrees de risc.

La comissió de coordinació de comunitats autònomes té per objecte establir criteris comuns de fiscalització i evitar duplicitats en les tasques d'auditoria del sector públic que tenen encomanades les institucions de control extern de l'Estat.
 Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 1/2018

Ajuntament del Masnou. Exercici 2014

Informe 27/2017

Ajuntament de Montroig del Camp. Endeutament, exercici 2015

Informe 26/2017

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2014

Informe 25/2017

Consorci de l'Institut Ramon Llull. Exercici 2015

Informe 24/2017

Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya. Indemnitzacions derivades de les obres de la carretera local LV-9042, exercici 2015