La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

La Sindicatura deixa en suspens el termini per presentar al·legacions mentre duri l'estat d'alarma

El termini de deu dies que tenen les entitats fiscalitzades per respondre als projectes d'informe no es comptabilitzarà fins que acabi l'alarma decretada

Barcelona, 18 de març de 2020

 

La Sindicatura de Comptes ha acordat deixar en suspens el termini que tenen les entitats fiscalitzades per presentar al·legacions als projectes d’informe fins que acabi l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat mitjançant el Reial decret 463/2020, del 14 de març.

 

Els membres del Ple de la Sindicatura han acordat prendre aquesta mesura davant la situació d’excepcionalitat generada pel coronavirus i per no causar un perjudici a les entitats que tinguin una fiscalització en curs. La suspensió dels terminis dona compliment al que  disposa l’esmentat Reial decret, que declara la suspensió i la interrupció dels terminis processals, administratius i dels terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets.

 

Així, a partir de la data de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, es deixa sense efecte el termini de deu dies hàbils, prorrogable deu dies més, que tenen els ens fiscalitzats per fer les seves al·legacions als projectes d’informe de la Sindicatura, d’acord amb el que estableix el Reglament de règim interior de la institució.

 

Tampoc es trametran per a al·legacions els projectes d’informe aprovats amb anterioritat a la data d’entrada en vigor de l’estat d’alarma ni aquells que es puguin aprovar durant la seva vigència, fins que acabi aquest període d’excepcionalitat.

 

Aquestes mesures formen part del conjunt de decisions que ha pres la Sindicatura per adaptar els sistemes de treball de l’organització a la situació d’alarma decretada per l’Estat el passat dia 14 de març. A finals de la setmana passada, la institució va abocar tots els seus recursos a preparar el personal per al teletreball com a mesura de prevenció i per complir amb el confinament domiciliari decretat per les autoritats. Des de dilluns passat, tot el personal de la Sindicatura està treballant en la modalitat de treball no presencial, garantint al màxim la prestació dels serveis que té encomanats la institució.

Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017