La Sindicatura, en 2 minutos

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Bienvenidos a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, institución creada al amparo del Estatuto de autonomía de 1979 y órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de eficiencia de la Generalitat, de los entes locales y del resto del sector público de Cataluña. La definición de las funciones de la Sindicatura, recogida en el Estatuto de autonomía vigente, destaca las características esenciales de esta institución: es un órgano de control porque su función es fiscalizar la gestión económica y financiera de las entidades públicas, verificar el respeto de la legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia de sus operaciones; lleva a cabo el control externo, porque actúa con independencia de los gobiernos y, pese a tener dependencia orgánica del Parlamento, tiene plena autonomía organizativa, funcional y presupuestaria; y su ámbito competencial abarca todo el sector público de Cataluña, es decir, la Administración de la Generalitat, la Administración local y todos sus entes dependientes.

 

 + Leer más

Actualidad Actualidad

Les XII Trobades Tècniques i VII Fòrum Tecnològic dels OCEX apleguen més de 200 auditors a Barcelona

Els òrgans de control extern conclouen que cal ampliar el seu àmbit d'actuació, potenciar l'auditoria informàtica, reforçar les auditories operatives i comunicar la seva feina a la societat

Barcelona, 4 d’octubre de 2017

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha organitzat a Barcelona les XII Trobades Tècniques i VII Fòrum Tecnològic dels OCEX, que han aplegat 220 auditors i membres dels 12 òrgans de control extern autonòmics els dies 28 i 29 de setembre al Recinte Modernista de Sant Pau.

Les 52 comunicacions presentades i debatudes al llarg de les dues jornades de treball es van saldar amb l’aprovació d’unes conclusions generals a l’entorn dels sis grans temes de debat: l’organització i la millora de la funció fiscalitzadora; experiències de fiscalització; la comptabilitat pública, una reforma necessària; aspectes jurídics dels treballs de fiscalització; nous reptes i fòrum tecnològic.

Les conclusions, un total de 41, estan agrupades per cada un dels sis grups de treball i es poden consultar en aquest document. Algunes de les qüestions a què fan referència són: la necessitat d’ampliar “els límits i objectius” dels OCEX incorporant nous treballs com la fiscalització de les ajudes a les entitats financeres o la gestió del deute públic; la realització d’auditories operatives com a mitjà per avaluar l’eficàcia i eficiència de la despesa pública; l’ús de les noves tecnologies per fer una anàlisi massiva de dades digitals i la creació d’equips multidisciplinaris d’auditoria, i l’aprofitament dels nous canals de comunicació social com a eina per incrementar la notorietat dels OCEX.

Altres conclusions fan referència al paper dels òrgans de control extern davant els casos de corrupció; a una de les àrees de risc més importants, com és la contractació administrativa, i a la proliferació d’entitats públiques o semipúbliques de diferent naturalesa que plantegen dificultats de fiscalització.

Sobre la corrupció, els OCEX constaten que "l'ordenament jurídic encomana als OCEX exclusivament una funció tècnica que no comprèn la investiació del frau i la corrupció", per bé que les observacions i recomanacions que es formulen als informes han de servir per prevenir-los. Darrerament els governs autonòmics han abordat la qüestió bé creant un òrgan específic (agència u oficina antifrau, casos de Catalunya i València), bé atribuint les competències a l’òrgan de fiscalització (cas de Galícia).


En relació amb la contractació, els OCEX destaquen que “les deficiències se centren encara en els criteris d’adjudicació”, amb una “excés de discrecionalitat en la selecció de l’adjudicatari”, i també en els procediments emprats, amb “un ús excessiu de la contractació menor, sovint com a conseqüència del fraccionament indegut de contractes”. Subratllen també la importància de fiscalitzar la fase d’execució dels contractes, on “sovint es produeixen modificacions significatives (noves prestacions, revisió de preus, etc.) que poden desvirtuar el contracte inicial”. Per tot això, conclouen, “és imprescindible la professionalització dels partícips en el procediment de contractació; la despolitització dels gestors, assessors i, si escau, fiscalitzadors; la formació contínua en normativa contractual, gestió i valors ètics, i el reforç de la independència dels òrgans de control”.

Les Trobades van comptar amb la participació de membres del Ple de la Sindicatura de Comptes i de nombrós personal de la institució: auditors, lletrats, informàtics i personal dels serveis de secretaria general.

En la inauguració de les jornades, el síndic major, Jaume Amat, va destacar que són un espai “d’intercanvi de coneixement però també serveixen per teixir la xarxa social dels OCEX”. El president de l’Associació dels Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX), Avelino Viejo, al seu torn president de la Sindicatura de Comptes del Principat d’Astúries, va afirmar que, passats 30 anys dels primers Encuentros, continuen sent un fòrum d’enriquiment i “permanent actualització tècnica” dels OCEX.

Premi Auditoría Pública

Al programa de les jornades s’hi va fer també el lliurament del Premi Auditoría Pública, la revista tècnica especialitzada que edita ASOCEX. El guardó va ser per a l’auditor del Tribunal Basc de Comptes Públics Álvaro Zulueta, pel seu treball titulat “Límits a la fórmula de valoració del criteri preu”, en els processos de contractació.

La conferència final va anar a càrrec d’Antón Costas, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb la ponència titulada “Institucions, democràcia i populisme”.

Les Trobades Tècniques, així anomenades perquè són un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències dels membres i el personal que treballa a les institucions de control extern, se celebren cada dos anys i arriben enguany a la dotzena edició, i a la setena del Fòrum Tecnològic, una secció de les trobades dedicada específicament als temes relacionats amb l’auditoria informàtica i la digitalització dels procediments d’auditoria.

Els primers Encuentros van tenir lloc a Pamplona, l’any 1987, organitzats per la Cámara de Comptos de Navarra, i avui estan plenament consolidats com a espai per posar en comú experiències i promoure el networking entre els professionals de l’auditoria pública.


 Últimos informes publicados Últimos informes publicados

Informe 15/2017

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015

Informe 14/2017

Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Exercici 2013

Informe 13/2017

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Exercicis 2014 i 2015

Informe 12/2017

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Despeses per transferències, exercici 2015

Informe 11/2017

Diputacions de Catalunya. Despeses de personal, exercici 2013