Normativa reguladora Normativa reguladora


General

Estatuto de Autonomía de Cataluña (articulos 80 y 81) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Texto consolidado de la lei 18/2010, del 7 de junio, de la Sindicatura de Cuentas Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
    Modificació de l'article 21.2 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
    Modificació de l'article 35 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Reglamento del Parlamento de Cataluña (Capítulo VII. Las relaciones del Parlamento con la Sindicatura de Cuentas) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf

Fiscalització

Acord del Ple que aprova l'aplicació dels Principis i normes d'auditoria del sector públic de la Comissió de Coordinació dels Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Principis i normes d'auditoria del sector públic de la Comissió de Coordinació dels OCEX Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
International Standards of Suprem Audit Institutions (ISSAI) de l'International Organisation of Suprem Audit Institutions Enllaça a la pàgina pdf
Normes d'auditoria de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) Enllaça a la pàgina pdf