Remisión de contratos de los entes locales en complimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público Remisión de contratos de los entes locales en complimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público

En virtut dels diferents convenis subscrits ja no cal enviar a la SCC ni al TC la informació relativa als contractes i als convenis regulada en l'Article 335 (antic art. 29) de la LCSP i l'article 53 de la LRJSP, respectivament i s'han d'enviar al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya, pel que fa als contractes i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació pel que fa als convenis.

 

Tramesa de contractes

 

Tramesa de convenis

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 554 12 34

cgcl@sindicatura.cat