Remisión de contratos de los entes locales en complimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público Remisión de contratos de los entes locales en complimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público

Segons la clàusula quarta de l’addenda de 28 de juliol del 2017 al Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, en atenció a la necessària cooperació i immediatesa dels processos, ambdues Institucions acorden considerar trameses la informació i la documentació contractual i la relativa als convenis formalitzats per les entitats locals catalanes quan es rebin per qualsevol d'elles, en suport informàtic i per procediment telemàtic, de conformitat amb les respectives disposicions, produint efectes, quan sigui procedent, davant les dues institucions mitjançant un únic enviament.

 

Tramesa de contractes

 

Tramesa de convenis