Incompliments del retiment del Compte general a la Sindicatura de Comptes Incompliments del retiment del Compte general a la Sindicatura de Comptes

Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Sistema informàtic.

2. La Sindicatura de Comptes ha de portar a terme les actuacions necessàries per a fer pública, en la seva seu electrònica corporativa, la relació de les corporacions locals que han incomplert, en els termes de l'article 41.4, l'obligació de subministrament d'informació. La informació s'ha de referir, en qualsevol cas, a l'any anterior i a l'any en curs.
 

Exercici

Províncies Comarques Entitats metropolitanes Mancomunitats de municipis Municipis Entitats municipals descentralitzades

2017

               

2016

               

2015

               

2014

               

2013

               

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 554 12 34

cgcl@sindicatura.cat