La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Novetats sobre la tramesa a la Sindicatura del Compte general de corporacions locals de l'exercici 2019 i successiusBarcelona, 20 de maig de 2020

El Ple de la Sindicatura ha aprovat un nou Acord (DOCG 8099, del 30 de març del 2020) sobre la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el Compte general de l'exercici 2019 i successius a través d'EACAT. Aquest acord modifica el nombre de fitxers a enviar i altres aspectes.

La principal novetat que incorpora l’acord és l’obligació d’incloure en la tramesa els informes d’auditoria dels comptes anuals que l'òrgan interventor està obligat a elaborar de cadascuna de les entitats dependents incloses en l'àmbit subjectiu de l'article 29.3.A del Reial decret 424/2017, del 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, en format pdf.

També es modifica el format del fitxer dels comptes anuals de les entitats sense ànim de lucre i de les fundacions, adaptant-lo al format del formulari digital previst per a la presentació dels comptes anuals en suport digital al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 
Finalment, aquest nou acord també recull les actualitzacions incorporades per la normativa local i una reestructuració de la informació que els ens locals han d’enviar.

A més, el termini per a la tramesa del Compte general de l’exercici 2019 es veu afectat per la declaració, el 14 de març, de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per l’esclat de la Covid-19 i per les mesures urgents complementàries adoptades en l’àmbit social i econòmic desplegades en els reials decret llei 8/2020 i 11/2020. Per tant, el termini del 15 d’octubre per a la tramesa del Compte general del 2019 a la Sindicatura de Comptes s’ampliarà per un període equivalent al de la durada efectiva de l’estat d’alarma quan desaparegui aquesta circumstància.

Els fitxers dels comptes anuals de l’exercici 2019 s’hauran de generar tenint en compte la modificació feta per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) dels esquemes dels fitxers xml dels comptes dels models normal i simplificat dels formats normalitzats (més informació clicant aquí)..

Tota la informació necessària per a la tramesa del Compte general de l’exercici 2019 la podeu consultar a l’apartat Sector local del web de la Sindicatura.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017