La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura aixeca els terminis per presentar al·legacions als seus projectes d'informe a partir del 2 de junyBarcelona, 29 de maig de 2020

La Sindicatura de Comptes ha acordat aixecar els terminis per a la presentació d’al·legacions als seus projectes d’informe a partir del dia 2 de juny, deixant sense efecte la suspensió dels terminis acordada el passat 17 de març arran de la declaració de l’estat d’alarma pel Govern de l’Estat.

L’acord del Ple, adoptat en sessió extraordinària el 26 de maig, estableix que a partir del dia 2 de juny, amb comunicació prèvia a les entitats fiscalitzades, es torni a iniciar el còmput del termini per presentar al·legacions als projectes d’informe aprovats pel Ple i tramesos abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

El Ple ha acordat també que a partir del dia 2 de juny els projectes d’informe aprovats pel Ple i en què no es va obrir període d’al·legacions en virtut de la suspensió del terminis, es trametin ara a les entitats fiscalitzades a fi i efecte que puguin disposar del termini que estableix la normativa per presentar les seves al·legacions, de deu dies hàbils prorrogables deu dies més.

La mesura ve motivada pel nou context normatiu definit pel Reial decret 537/2020, del 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma per un nou període de quinze dies. Aquest decret estableix que, amb efectes de l’1 de juny del 2020, el còmput dels terminis administratius que s’haguessin suspès es reprendrà o es reiniciarà, segons correspongui.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018