La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura aprova el programa d'activitats per a l'any 2021Barcelona, 27 de novembre de 2020

El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha aprovat i tramès al Parlament el Programa anual d’activitats per a l’any 2021, que d’acord amb el que disposa la normativa inclou la relació d’informes que l’òrgan fiscalitzador preveu fer l’any vinent.

El Programa inclou els informes que es començaran l’any vinent i també els que ja estan iniciats però que estan en curs d’elaboració i per tant passaran a l’any 2021.

La relació dels informes es presenta separada per cada un dels set departaments sectorials en què s’organitza la Sindicatura, formats per un equip d’auditors i dirigits per un síndic o síndica. En el Programa també s’identifica l’origen de la fiscalització: si es tracta d’un treball en compliment d’una llei o de la pròpia Llei de la Sindicatura de Comptes, d’una resolució del Parlament o si és un treball que la Sindicatura fa d’ofici.

El departament A, sota la direcció de la síndica Emma Balseiro, iniciarà les fiscalitzacions sobre l’Agència de Ciberseguretat de Cataluna i sobre l’empresa Promotora d’Exportacions de Catalunya, SA (PRODECA), entre altres.

El departament B, que dirigeix el síndic Miquel Salazar, farà entre altres les fiscalitzacions de Ports de la Generalitat i del sistema tramviari depenent de l’Autoritat Metropolitana del Transport.

Entre els treballs que té previst fer el departament C, dedicat al sector sanitari social i dirigit pel síndic major, Jaume Amat, figuren la fiscalització de la contractació de personal duta a termes per l’Institut Català de la Salut arran de la pandèmia del Covid-19, i també l’auditoria del Banc de Sang i Teixits.

El departament D, sota la direcció del síndic Jordi Pons, analitzarà també la contractació de les universitats públiques arran de la crisi del coronavirus, així com les despeses de personal dels departaments de Cultura i de Presidència de la Generalitat.

La fiscalització del sector públic local, atribuïda als departaments E i F, inclou la revisió de les despeses de personal dels òrgans de govern i personal directiu de l’Ajuntament de Barcelona, així com l’auditoria dels ajuntaments de Montcada i Reixach i de Tremp. Aquests treballs seran responsabilitat del síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

Pel que fa al sector local supramunicipal, responsabilitat del síndic Miquel Salazar, la Sindicatura fiscalitzarà dos consells comarcals (Alt Urgell i Berguedà), el Consell General d’Aran i el Patronat de Turisme de la Costa Brava, entre altres.

Per últim, entre les feines que farà el departament G, que dirigeix el síndic major, Jaume Amat, hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per a l’any vinent, i l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Per resolució del Parlament, la Sindicatura farà també un informe interdepartamental sobre la contractació administrativa duta a terme per la Generalitat per fer front a la pandèmia, que se sumarà als altres treballs esmentats anteriorment sobre la incidència del Covid-19 en la gestió del recursos públics. 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018

Informe 28/2020

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup. Ingressos i despeses, exercici 2017

Informe 27/2020

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Exercici 2018