La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics presenten cinc informes a la Comissió de la Sindicatura de Comptes, per videoconferènciaBarcelona, 12 de novembre de 2020

 

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament, en format virtual, per presentar cinc informes de fiscalització.

 

La Comissió ha fet el debat i la tramitació dels informes següents:

  • Informe 7/2019, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2017.
  • Informe 11/2020, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2018.
  • Informe 7/2020, relatiu a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, exercici 2017.
  • Informe 6/2020, sobre els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, exercici 2018.
  • Informe 8/2020, relatiu a l'Hospital Clínic de Barcelona, Resolució 747/XI del Parlament.

Els dos informes d'anàlisi del retiment dels comptes de les corporacions locals de Catalunya els ha presentat de manera conjunta el síndic Joan-Ignasi Puigdollers, qui al Ple de la Sindicatura té atribuïda la fiscalització del sector públic local.

 

L'informe sobre l'Institut Cartogràfic i Geològic l'ha presentat el síndic Miquel Salazar.

 

Per últim, els informes sobre els impostos propis de la Generalitat i sobre l'Hospital Clínic han estat presentats pel síndic major, Jaume Amat.

 

En la votació de les propostes de resolució, la Comissió ha aprovat sol·licitar a la Sindicatura de Comptes l'elaboració d'un informe de fiscalització sobre les subvencions i els ajuts concedits als centres d'atenció a la infància i a l'adolescència de la Generalitat.Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017