La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics presenten quatre informes a la Comissió de la Sindicatura del ParlamentBarcelona, 16 de setembre de 2021

Els síndics han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització, d'acord amb l'ordre següent:

  • Informe 21/2020, relatiu a l’Institut d’Assistència Sanitària, exercici 2017.
  • Informe 31/2020, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2018.
  • Informe 15/2020, relatiu a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d’informes anteriors, exercici 2018.
  • Informe 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, exercicis 2010-2018. Resolució 214/XII del Parlament.

Tots els informes tramitats avui han estat defensats davant la Comissió pel síndic major, Jaume Amat.

 

L'informe relatiu a l'Institut d’Assistència Sanitària és una fiscalització limitada sobre l'empresa pública que presta els serveis d’atenció sanitària, sociosanitària i de salut mental al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt i als CAP d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva.

 

Respecte a l'informe sobre el Compte general de la Generalitat, el síndic major n'ha fet una breu exposició davant la Comissió. Els diputats han acordat per assentiment continuar amb la tramitació de l'informe mitjançant l'elaboració del dictamen que haurà de votar el Ple del Parlament, d'acord amb el procediment previst en el Reglament de la Cambra.

 

La fiscalització sobre l’Hospital de Sant Pau és un treball de seguiment de les observacions i recomanacions fetes per la Sindicatura en informes anteriors, per tal de comprovar-ne l’estat de compliment.

El darrer dels informes debatuts en Comissió ha estat el relatiu a l’Oficina Antifrau de Catalunya, un treball de fiscalització sobre l’OAC dels exercicis 2010 al 2018, a mode d’ampliació d’un informe anterior sobre aquesta entitat.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018