La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El personal de la Sindicatura segueix un curs sobre la fiscalització de les mesures de transparènciaBarcelona, 26 de març de 2018

El personal d’auditoria de la Sindicatura de Comptes ha assistit avui a un curs sobre la fiscalització de la transparència d’acord amb el marc legal establert per la Llei 19/2014 sobre, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El curs, que ha tingut lloc aquest matí a la sala de formació de la Sindicatura de Comptes, ha estat impartit per Elisabet Samarra, membre de la Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública, i per Gemma Capdevila, subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès del Departament de Justícia de la Generalitat.

Les ponents han repassat les obligacions de publicitat activa de les institucions públiques, d’acord amb la llei, i el dret d’accés a la informació pública que la normativa garanteix als administrats, incidint en els casos en què es produeix una col·lisió entre el dret a la informació i el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Durant la sessió s’ha dedicat una especial atenció al Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i es regula el Registre de grups d’interès de Catalunya, els anomenats lobbies, i també a les darreres regulacions sobre bon govern aprovades per les administracions catalanes, com el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 17/2018

Reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010-2016

Informe 16/2018

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Exercici 2016

Informe 15/2018

SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA. Exercici 2016

Informe 14/2018

Laboratori de Referència de Catalunya, SA. Exercici 2016

Informe 13/2018

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016