La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Generalitat ajorna els terminis per formular i presentar els comptes anuals de les entitats del seu sector públic

Mitjançant el Decret llei 8/2020, aprovat ahir pel Consell Executiu, que afegeix noves mesures mentre duri l'estat d'alarma pel coronavirus

Barcelona, 25 de març de 2020

 

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir el Decret llei 8/2020, del 24 de març, publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, del 17 de març, per incloure noves mesures urgents davant l’emergència del coronavirus. Entre altres, el decret preveu un conjunt de mesures adreçades a les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya per tal de suspendre i ajornar el terminis de formulació i presentació dels comptes a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes durant la vigència de l’estat d’alarma.

 

El decret estableix que “el termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels responsables de l'auditoria, previst a l'article 81.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC), aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma”.

 

Així mateix, el termini per tramitar els comptes anuals previst a l’article 81.3 del TRLFPC, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. Aquestes entitats, d’acord amb el text del decret, “hauran de trametre els comptes anuals degudament aprovats per l’òrgan corresponent amb l'informe d'auditoria, dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes”.

 

Per últim, el termini pe presentar el Compte general per la Intervenció General de la Generalitat a la Sindicatura de Comptes, previst a la normativa, i que finalitza el 31 de juliol de l’exercici següent al del tancament, queda també suspès fins que no s’aixequi l’estat d’alarma. El decret estableix que la Intervenció haurà de presentar el Compte general de la Generalitat a la Sindicatura dins del mes següent a comptar des que finalitzi el termini establert per a la resta d’entitats del sector públic.

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017