La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Maria Àngels Servat presenta la seva renúncia com a membre de la Sindicatura de Comptes

La Mesa del Parlament accepta la dimissió de la síndica, presentada per carta al president de la cambra

Barcelona, 12 de juliol de 2019

Maria Àngels Servat ha presentat la seva renúncia al càrrec de síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al qual va ser designada pel Parlament de Catalunya el 23 de febrer del 2011.

Servat va presentar la seva dimissió, per motius de salut, en una carta adreçada al president del Parlament, el passat dia 5 de juliol.

En la reunió del dia 9 de juliol, la Mesa del Parlament va acordar acceptar la renúncia presentada per la síndica i fer decaure el procediment per al cessament de Maria Àngels Servat instat pel Ple de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i els articles 10 i 11 del Reglament de règim interior de la institució. La resolució ha estat notificada avui a la Sindicatura de Comptes.

El Ple de la Sindicatura de Comptes, format per set membres d’acord amb la llei, compta a data d’avui amb cinc síndics: Jaume Amat, Jordi Pons, Miquel Salazar, Joan-Ignasi Puigdollers i Emma Balseiro. Andreu Morillas va renunciar al càrrec per motius personals el mes de gener del 2018.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019