La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Nous terminis per trametre el Compte general de les corporacions locals i la informació sobre l'exercici del control internBarcelona, 22 de juny de 2020

 

En aplicació de l’article 48 del Reial decret llei 11/2020, del 31 de març, un cop acabat l’estat d’alarma a les 00:00 del passat 21 de juny, el termini legal de tramesa del Compte general de les corporacions locals a la Sindicatura de Comptes queda ampliat en 99 dies, fet que suposa que el Compte general de l’exercici 2019 s’haurà d’enviar abans del 22 de gener del 2021.

Així mateix, el termini de tramesa prevista en l’apartat IV de l’Annex a l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 28 de gener del 2020, que regula la tramesa d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals, s’amplia en 99 dies, la qual cosa suposa que la informació i documentació en matèria de control intern corresponent a l’exercici 2019 s’haurà d’enviar a la Sindicatura abans del 7 d’agost del 2020.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017