La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major presenta al Ple del Parlament l'informe anual sobre el Compte general de la Generalitat

La Cambra aprova els comptes de la Generalitat de l'exercici 2018 i insta el Govern a seguir les recomanacions de l'òrgan fiscalitzador

Barcelona, 1 de desembre de 2021

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha comparegut avui davant el Ple del Parlament per presentar l’informe sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici 2018.

La Cambra ha aprovat els comptes liquidats de la Generalitat de l’exercici 2018 i el dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, que insta al Govern a “seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i dels resultats obtinguts”.

En la seva intervenció en sessió plenària, el síndic major ha recordat que l’informe 31/2020 va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 30 de desembre del 2020 i tramès al Parlament el 15 de febrer passat.

Amat ha reconegut la tasca feta per la Intervenció general de la Generalitat amb l’aprovació del nou Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat i amb l’esforç de consolidació dels comptes de tot el sector públic català, malgrat que el Compte general del 2018 encara presenta mancances en aquest sentit.

Ha destacat que els comptes del 2018 posen de manifest la “delicada situació financera de la Generalitat”, caracteritzada pel romanent de tresoreria i els fons propis negatius, i per un elevat endeutament a llarg termini que compromet la gestió econòmica i política de la Generalitat.

En aquest context, ha assenyalat que la injecció de fons que han fet les administracions públiques els darrers dos anys per pal·liar la pandèmia de la covid és una  bona notícia, “però també té un risc associat perquè cal gestionar-los [els fons] de forma correcta i eficient”. “La Sindicatura estarà allà com a controlador extern”, ha afegit.

Els membres del Ple han seguit el debat sobre l’informe del Compte general des de la llotja de convidats. Hi han assistit els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Emma Balseiro, i el secretari general de la Sindicatura, Manel Rodríguez.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 30/2021

Eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021

Informe 29/2021

Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019

Informe 28/2021

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. Exercici 2018

Informe 27/2021

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2019

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019