La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de la Fundació Institut Català de Recerca de l'AiguaBarcelona, 11 de març de 2020

La Sindicatura de Comptes ha emès l’informe de fiscalització 1/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), exercici 2017.

El treball ha inclòs la fiscalització de les despeses, de les inversions i de l’endeutament de l’ICRA, i la revisió del compliment de la legalitat bàsica que li és d’aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, de personal i de contractació.

L’ICRA és una fundació constituïda per la Generalitat l’any 2006 i té per objecte l’assoliment de l’excel·lència científica en l’àmbit de l’aigua i dels seus recursos. Té el reconeixement de Centre de recerca de Catalunya (centre CERCA).

La fiscalització l’ha portat a terme el departament sectorial D, dirigit pel síndic Jordi Pons i Novell.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017