La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'entitat pública Gestió de Serveis SanitarisBarcelona, 12 de setembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 12/2019, de fiscalització de l'entitat pública Gestió de Serveis Sanitaris, exercici 2016.

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública que té la naturalesa d'entitat de dret públic sotmesa a dret privat, creada el 1992 i encarregada de la gestió i l'administració dels serveis en matèria sanitària que van ser traspassats de la Diputació de Lleida a la Generalitat de Catalunya. GSS du a terme la seva activitat assistencial als territoris de la Regió Sanitària de Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i àrees d'influència.

La fiscalització, de regularitat, ha inclòs la revisió dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici 2016. La Sindicatura ha verificat també que l'entitat va desenvolupar la seva activitat d'acord amb la normativa d'aplicació, especialment en els àmbits de gestió de personal i de contractació.

L'informe ha estat elaborat pel departament sectorial C de la Sindicatura, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016

Informe 10/2019

Departament de Justícia. Contractació administrativa, exercici 2016

Informe 11/2019

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017