La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Publicat l'informe de fiscalització sobre el Centre de Recerca MatemàticaBarcelona, 23 de setembre de 2020

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe de fiscalització 14/2020, relatiu al consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM), exercici 2017.

L’objecte del treball és la fiscalització de les despeses, les inversions i l’endeutament del Centre de Recerca Matemàtica, consorci creat l’any 2002 i actualment integrat per la Generalitat, l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El CRM forma part de la xarxa de centres CERCA de Catalunya, amb vocació d’esdevenir un centre de referència internacional en l’estudi i la recerca de les ciències matemàtiques.

La fiscalització l’ha dut a terme el departament sectorial D de la Sindicatura, dirigit pel síndic Jordi Pons i Novell.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018