La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes publica l'informe de seguiment de les observacions fetes a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de Sant PauBarcelona, 14 d’octubre de 2020

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe de fiscalització 15/2020, relatiu a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, seguiment de les observacions i recomanacions d’informes anteriors, exercici 2018.

L’objecte del treball és analitzar l’estat de situació de les observacions i recomanacions fetes per la Sindicatura en l’informe 8/2016, Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, exercicis 2010, 2011 i 2012, i d’aquelles observacions de l’informe 39/2012, referent a l’exercici 2009, que a la data d’emissió de l’informe 8/2016 encara no havien estat resoltes.

L’informe inclou un quadre resum amb el detall de les observacions i recomanacions fetes en els informes anteriors i el seu estat de situació a data d’avui.

La fiscalització l’ha dut a terme el departament sectorial C de la Sindicatura, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018