La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, estabilitat pressupostària, exercici 2014Barcelona, 3 de maig de 2018

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe 4/2018, relatiu a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2014.

El treball té per objecte fiscalitzar el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per verificar la raonabilitat dels indicadors calculats per l’Ajuntament i la seva coherència amb la comptabilitat municipal, així com el compliment de les obligacions de subministrament i publicació d’informació corresponents i per constatar, si escau, que s’han adoptat les mesures necessàries per corregir situacions de desequilibri.

La fiscalització forma part del Programa anual d’activitats de la Sindicatura pel que fa a la fiscalització de les entitats del sector públic local.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2018

Ajuntament de Lleida. Despeses i contractació administrativa, exercici 2015

Informe 25/2018

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, exercici 2016

Informe 27/2018

Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2017

Informe 24/2017

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua. Exercici 2016

Informe 23/2018

Sistema de governança de l'Institut Català de Finances. Exercicis 2011-2016