La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals

El 69% dels ens locals de Catalunya van presentar els comptes del 2017 a l'òrgan fiscalitzador dins del termini legal

Barcelona, 10 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe del Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 2017.

El treball té per objecte avaluar el grau de retiment dels comptes dels ens locals dins del termini que estableix la legislació, el 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici. La Sindicatura també verifica en aquest informe si els comptes lliurats inclouen tots els estats comptables previstos per la normativa, si es presenten els comptes de tots els ens integrants d’un mateix grup local i si el Compte general ha estat degudament aprovat i tramès a l’òrgan fiscalitzador.

L’informe 7/2019 posa de manifest que el 69% dels ens locals van presentar el Compte general a la Sindicatura dins del termini legal, el que equival a un total de 775 dels 1.127 ens registrats a Catalunya l’any 2017. D’aquests 775 comptes retuts, 81 es van lliurar de forma incompleta.

Les dades representen una lleugera millora respecte al grau de retiment dels comptes de l’exercici anterior, en bona part motivada per l’increment dels comptes lliurats per les mancomunitats de municipis, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades.

L’elaboració de l’informe sobre el Compte general de les corporacions locals correspon al departament sectorial E de la Sindicatura, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019