La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre l'Institut de Física d'Altes Energies i sobre la gestió mediambiental en municipis de més de 10.000 habitantsBarcelona, 16 de setembre de 2020

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes de fiscalització 12/2020, relatiu al Consorci Institut de Física d'Altes Energies, exercici 2017, i 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017.

L'informe 12/2020 és un treball de fiscalització limitada relatiu al Consorci Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), que té el segell de centre CERCA (centre de recerca de Catalunya). El treball inclou la fiscalització de les despeses, de les inversions i de l'endeutament de l'FAE i la revisió del compliment de la legalitat bàsica que li és d'aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, del personal i de la contractació.

La fiscalització l'ha dut a terme pel departament sectorial D de la Sindicatura, dirigit pel síndic Jordi Pons i Novell.

L'informe 13/2020 fa referència al sector públic local. Es tracta d'un treball de fiscalització dels serveis municipals i la gestió mediambiental en municipis amb una població superior als 10.000 habitants. A partir de la informació facilitada per cent vint ajuntaments d'aquesta dimensió (tots els de més de 10.000 habitants tret del d'Argentona), l'estudi inclou dades sobre el compliment i la implantació de l'Agenda 21 Local i sobre l'aplicació de mesures per lluitar contra la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

Aquest treball de revisió de la gestió mediambiental en l'àmbit local ha estat dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers, qui està al capdavant del departament sectorial E de la Sindicatura.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018