La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Publicats els informes sobre el Consell Comarcal de la Garrotxa i sobre l'Institut d'Estudis Espacials de CatalunyaBarcelona, 28 d’octubre de 2020

La Sindicatura de Comptes ha emès l’informe 16/2020, relatiu al Consell Comarcal de la Garrotxa, exercici 2017, i el 17/2020, relatiu a la Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, exercici 2017. Ambdós informes han estat tramesos al Parlament de Catalunya, que els ha admès a tràmit.

L’informe 16/2002 és un treball de fiscalització financera limitada sobre el Consell Comarcal de la Garrotxa, centrat en la revisió de la liquidació del pressupost i del compliment de la legislació aplicable en els àmbits de la contractació i del personal.

La fiscalització l’ha dut a terme el departament sectorial F, dirigit pel síndic Miquel Salazar, qui té atribuïda la fiscalització de les entitats que formen part del sector públic local supramunicipal.

L’informe 17/2020 és una fiscalització limitada relativa a la Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. L’objecte del treball ha estat fiscalitzar les despeses i les inversions d’aquesta fundació pública i el compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de personal.

L’auditoria l’ha fet el departament sectorial D de la Sindicatura, sota la direcció del síndic Jordi Pons i Novell, que és competent per auditar les entitats del sector de la cultura i del món universitari.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017