La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre l'AMB i sobre l'Oficina Antifrau de CatalunyaBarcelona, 4 de novembre de 2020

La Sindicatura de Comptes ha emès i tramès al Parlament l’informe 18/2020, sobre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), contractació administrativa, exercici 2016; l’informe 19/2020, sobre el Consorci per a la Construcció i Explotació de la Quarta Planta de Tractament Integral dels Residus Municipals de l’AMB, exercici 2016, i l’informe 20/2020, relatiu a l’Oficina Antifau de Catalunya (OAC), exercicis 2010-2018, Resolució 214/XII del Parlament.

Els treballs de fiscalització sobre l’AMB tenen per objecte analitzar la contractació administrativa d’aquesta entitat supramunicipal integrada per trenta-sis municipis de la conurbació de Barcelona en l’exercici 2016, i fiscalitzar la gestió del consorci encarregat de gestionar la quarta planta de tractament de residus de l’AMB, anomenada Ecoparc 4.

L’informe 18/2020 inclou la revisió d’una mostra representativa dels contractes licitats o adjudicats per l’AMB durant l’exercici esmentat. A mode d’ampliació, l’informe 19/2020 se centra en la fiscalització del consorci que gestiona la planta Ecoparc 4, el contracte del qual s’analitza en l’informe 18/2020.

Per últim, l’informe 20/2020 dona compliment a la Resolució 214/XII del Parlament de Catalunya, que demanava a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre l’OAC dels anys 2010 al 2016, com a ampliació de l’informe 5/2018, relatiu a l’exercici 2015. El Ple de la Sindicatura va acordar ampliar l’abast temporal de la fiscalització fins a l’any 2018.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017