La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes relatius al Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona i a l'Institut Català d'EnergiaBarcelona, 24 de novembre de 2021

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 19/2021, relatiu a la Diputació de Barcelona, Pla estratègic de subvencions, exercici 2017, i l’informe 20/2021, relatiu a l’Institut Català d’Energia, exercici 2018.

L’objecte de l’informe 19/2021 és la fiscalització limitada del Pla estratègic de subvencions (PES) de la Diputació de Barcelona, que en l’exercici fiscalitzat va tenir un import total de 418,44 M€, després de modificacions, amb 441 línies de subvenció i més de 3.021 beneficiaris. La Sindicatura ha analitzat el PES des de la vessant financera i del compliment de la legislació aplicable.

L’informe 20/2021 és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals de l’exercici 2018 de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), entitat dedicada a l’impuls d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement en l’exercici fiscalitzat.

Els informes 19/2021 i 20/2021 han estat elaborats pels departaments sectorials F i B, respectivament, ambdós dirigits pel síndic Miquel Salazar.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2022

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Exercici 2019

Informe 4/2022

Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021

Informe 3/2022

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Exercici 2017

Informe 2/2022

Fundació Centre de Regulació Genòmica. Exercici 2019

Informe 1/2022

Anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària. Exercici 2018