La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Publicats els informes de fiscalització sobre l'Institut d'Assistència Sanitària i sobre l'IRTABarcelona, 11 de novembre de 2020

La Sindicatura de Comptes ha emès i tramès al Parlament l’informe 21/2020, relatiu a l’Institut d’Assistència Sanitària, exercici 2017, i  el22/2020, sobre l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), exercici 2017.

L’Institut d’Assistència Sanitària és l’empresa pública creada per gestionar els serveis que la Diputació de Girona va transferir a la Generalitat en matèria sanitària. Actualment gestiona el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, els centres de la Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines i les àrees bàsiques de salut d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva. La fiscalització de la Sindicatura s’ha centrat en la revisió de la liquidació del pressupost, de la contractació administrativa i de la despesa de personal portada a terme per l’entitat en l’exercici 2017.

L’informe sobre l’IRTA és una auditoria sobre els comptes anuals de l’exercici 2017 d’aquesta entitat, que té per objecte contribuir a la modernització dels sectors agrari, forestal, aqüícola i pesquer, mitjançant la recerca i la transferència de coneixement i l’assessorament i formació a empreses dels sectors esmentats. L’IRTA compta amb divuit centres i estacions experimentals ubicats a diferents punts de Catalunya.

L’informe 21/2020, sobre l’Institut d’Assistència Sanitària, ha anat a càrrec del departament sectorial C de la Sindicatura, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.

L’informe 22/2020, sobre l’IRTA, ha estat elaborat pel departament sectorial A, que dirigeix la síndica Emma Balseiro.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017