La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes publica cinc informes de fiscalitzacióBarcelona, 22 de desembre de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe 22/2021, relatiu a la Renda garantida de ciutadania, exercici 2018; l’informe 23/2021, sobre el Consorci Sanitari Integral, seguiment de les observacions i recomanacions d’informes anteriors, exercici 2019; l’informe 24/2021, sobre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, exercici 2018; l’informe 25/2021, relatiu a la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018, i l’informe 26/2021, sobre el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, exercici 2019.

Tots cinc informes han estat enviats al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i estan publicats a la seu corporativa de la Sindicatura de Comptes.

L’informe 22/2021 és una fiscalització limitada sobre el procediment de concessió de les prestacions atorgades a l’empara de la Renda Garantia de Ciutadania, ajut creat l’any 2017 per garantir els mínims d’una vida digna a aquelles persones i unitats familiars que no disposen dels ingressos necessaris per assegurar-la. El treball ha estat elaborat el departament sectorial C, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.

El departament sectorial C és responsable també de l’elaboració de l’informe 23/2021, que conté una anàlisi de l’estat de compliment de les observacions i recomanacions fetes per la Sindicatura en informes anteriors sobre el Consorci Sanitari Integral, encarregat de la gestió d’onze hospitals i centres assistencials de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

L’informe 24/2021 és una fiscalització limitada relativa al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, organisme autònom dedicat a la promoció del turisme a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. El treball ha estat elaborat pel departament sectorial F, sota la direcció del síndic Miquel Salazar.

Els informes 25 i 26/2021 són sengles fiscalitzacions limitades sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i sobre el Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, elaborades pel departament D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019

Informe 25/2021

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Exercici 2018

Informe 24/2021

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Exercici 2018

Informe 23/2021

Consorci Sanitari Integral. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2019

Informe 22/2021

Renda Garantida de Ciutadania, Exercici 2018