La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre l'Institut Català d'Investigació Química i sobre el Consorci de Castelldefels Agents de SalutBarcelona, 30 de gener de 2020

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes de fiscalització 22/2019, relatiu a la Fundació Institut Català d’Investigació Química, exercici 2017, i 23/2019, relatiu al Consorci de Castelldefels Agents de Salut, exercici 2017.

L’informe 22/2019 és una fiscalització limitada que ha inclòs la revisió de les despeses, de les inversions i de l’endeutament de la Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i la revisió del compliment de la legalitat bàsica que li és d’aplicació. L’ICIQ és una fundació constituïda per la Generalitat l’any 2000 i que té per objecte promoure la recerca i la innovació en l’àmbit de les ciències químiques. Té el reconeixement de centre CERCA (Centre de recerca de Catalunya).

El treball de fiscalització ha estat elaborat pel departament D de la Sindicatura, dirigit pel síndic Jordi Pons i Novell.

L’informe 23/2019 és una fiscalització limitada del Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP), participat per l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Castelldefels i encarregat de gestionar els serveis d’assistència primària a l’àrea de Castelldefels.

La fiscalització sobre el CASAP ha anat a càrrec del departament sectorial C, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017