La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre l'Ajuntament de Cornellà i sobre la Línia 9 del Metro de BarcelonaBarcelona, 25 de novembre de 2020

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament els informes de fiscalització 23/2020, relatiu a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017, i el 24/2020, relatiu a la Línia 9 del Metro, Resolució 511/XI del Parlament.

L’informe 23/2020 és un treball de fiscalització sobre els programes pressupostaris corresponents a la política de seguretat i mobilitat ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de l’exercici 2017. La Sindicatura analitza els objectius i indicadors establerts per l’Ajuntament per portar a terme la seva política de seguretat i mobilitat ciutadana i altres aspectes relacionats amb aquestes àrees d’actuació municipal.  

L’informe 24/2020 dona compliment a la Resolució 511/XI del Parlament de Catalunya, que encarregava a la Sindicatura de Comptes la fiscalització del procés de contractació i “l’excés de costos en el preu de l’obra de construcció de la Línia 9 del Metro de Barcelona”. La Sindicatura quantifica els costos de construcció de l’obra fins al 31 de desembre del 2016 i la desviació de costos respecte del projecte inicial.

La fiscalització sobre l’Ajuntament de Cornellà ha anat a càrrec del departament sectorial E de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i que és competent per fiscalitzar el sector públic local.

El treball sobre la Línia 9 del Metro l’ha fet el departament sectorial B, sota la direcció del síndic Miquel Salazar, qui al Ple de la Sindicatura té atribuïda la fiscalització dels departaments del sector productiu de la Generalitat de Catalunya.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017