La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès i sobre els impostos propis de la GeneralitatBarcelona, 29 de juliol de 2020

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe de fiscalització 5/2020, relatiu a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, i el 6/2020, relatiu als impostos propis de la Generalitat de Catalunya, ambdós corresponents a l’exercici 2018.

L’informe 5/2020 és un treball de fiscalització limitada de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, associació integrada per onze municipis de les comarques del Solsonès i la Segarra i encarregada de la gestió del servei d’abastament d’aigua i dels sistemes d’evacuació i tractament d’aigües residuals als municipis mancomunats. La fiscalització l'ha dut a terme el departament sectorial F de la Sindicatura, encarregat del sector local supramunicipal, i dirigit pel síndic Miquel Salazar.

L’informe 6/2020 té per objecte verificar el compliment de la legalitat aplicable als impostos propis de la Generalitat, analitzar els sistemes de gestió establerts en el tractament d’aquests impostos i revisar les actuacions realitzades i el seu tractament comptable i pressupostari. La fiscalització s’ha centrat en els quatre impostos propis que van tenir una recaptació més elevada l’exercici 2018: l’Impost sobre grans establiments comercials, l’Impost sobre habitatges buits, l’Impost sobre les estades en establiments turístics i l’Impost sobre begudes ensucrades envasades.

La fiscalització sobre els impostos propis l’ha fet el departament G, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017