La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica la memòria d'activitats de l'exercici 2019Barcelona, 11 de maig de 2020
 
La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament la memòria anual d’activitats de l’exercici 2019, document on dona compte de seva activitat durant l’any precedent aportant la informació més rellevant referida a la institució.
 
En compliment del que estableix la normativa, la Sindicatura aporta la relació dels informes de fiscalització i d’altres tipus aprovats pel Ple de l’òrgan fiscalitzador l’any 2019, amb el detall dels que provenen d’exercicis anteriors, dels començats però no finalitzats durant l’any i dels eventuals canvis en el Programa anual d’activitats.
 
Així mateix, la memòria recull també els fets més rellevants que han tingut lloc a la institució el 2019, entre els quals destaca la renúncia de la síndica Maria Àngels Servat, quedant l’actual composició del Ple de la Sindicatura amb cinc síndics/ques.
 
Amb la memòria, la Sindicatura dona compte de l’activitat de les diferents comissions que té creades i que formen part de la seva organització interna, com la comissió tècnica, la comissió interna de revisió de qualitat dels informes, la comissió de formació o la més recent comissió d’mplantació de l’administració electrònica. 
 
També s’hi recull l’activitat de les diferents àrees en què està estructurada l’organització: govern interior, assessoria jurídica, serveis documentals i serveis informàtics.
 
Pel que fa a l’activitat dels membres del Ple, la memòria inclou la relació de compareixences davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament, les audiències amb el president del Parlament, així com també les relacions amb els òrgans de control extern de l’Estat, amb les institucions de rellevància estatutària i amb altres entitats de l’àmbit de la fiscalització, amb el detall de les jornades i actes a què han assistit els síndics i síndiques.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017