La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La interventora general presenta a la Sindicatura el Compte general de la Generailtat de l'exercici 2018Barcelona, 30 de juliol de 2019

 

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha presentat avui a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2018.

 

Vidal ha visitat la Sindicatura acompanyada del subdirector general de la Intervenció, Joan Guerrero. Els responsables de la Intervenció General de la Generalitat han mantingut una reunió amb els membres del Ple per explicar-los les dades més rellevants del Compte. A la reunió, encapçalada pel síndic major, Jaume Amat, han assistit els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers.

 

La interventora ha lliurat al síndic major un llapis de memòria amb la documentació del Compte general, que inclou el Compte de l'Administració de la Generalitat; els comptes anuals del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives; els comptes anuals de les entitats comercials, industrials i financeres; els comptes anuals de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; els comptes anuals dels consorcis amb participació majoritària o adscrits a la Generalitat; els comptse anuals de les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat; els comptes anuals de les fundacions participades majoritàriament per la Generalitat i els comptes anuals de les entitats independents creades amb règim singular.

 

El Compte general del 2018 presentat per la Intervenció conté informació sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat, la capacitat/necessitat de finançament segons les normes del Sistema Europeu de Comptes, els resultats econòmics i patrimonials de l’exercici, la liquidació dels pressupostos, l’endeutament públic, els avals concedits, els compromisos amb càrrec a exercicis futurs, la distribució territorial de les despeses d’inversió i el grau de realització dels objectius previstos.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017