La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La interventora general presenta a la Sindicatura el Compte general de la Generailtat de l'exercici 2018Barcelona, 30 de juliol de 2019

 

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha presentat avui a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2018.

 

Vidal ha visitat la Sindicatura acompanyada del subdirector general de la Intervenció, Joan Guerrero. Els responsables de la Intervenció General de la Generalitat han mantingut una reunió amb els membres del Ple per explicar-los les dades més rellevants del Compte. A la reunió, encapçalada pel síndic major, Jaume Amat, han assistit els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers.

 

La interventora ha lliurat al síndic major un llapis de memòria amb la documentació del Compte general, que inclou el Compte de l'Administració de la Generalitat; els comptes anuals del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives; els comptes anuals de les entitats comercials, industrials i financeres; els comptes anuals de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; els comptes anuals dels consorcis amb participació majoritària o adscrits a la Generalitat; els comptse anuals de les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat; els comptes anuals de les fundacions participades majoritàriament per la Generalitat i els comptes anuals de les entitats independents creades amb règim singular.

 

El Compte general del 2018 presentat per la Intervenció conté informació sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat, la capacitat/necessitat de finançament segons les normes del Sistema Europeu de Comptes, els resultats econòmics i patrimonials de l’exercici, la liquidació dels pressupostos, l’endeutament públic, els avals concedits, els compromisos amb càrrec a exercicis futurs, la distribució territorial de les despeses d’inversió i el grau de realització dels objectius previstos.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019