La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 17/2018

Reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010-2016

Informe 16/2018

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Exercici 2016

Informe 15/2018

SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA. Exercici 2016

Informe 14/2018

Laboratori de Referència de Catalunya, SA. Exercici 2016

Informe 13/2018

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016