La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 8/2018

Ajuntament de Cànoves i Samalús. Romanent de tresoreria, exercici 2016

Informe 7/2018

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Subvencions, exercicis 2015 i 2016

Informe 6/2018

Ajuntament de Tarragona. Contractació administrativa, exercici 2016

Informe 5/2018

Oficina Antifrau de Catalunya. Exercici 2015

Informe 4/2018

Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2014