Normativa reguladora Normativa reguladora


General

Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes (text consolidat) Descarregar l'arxiu en format pdf
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes (text refós) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Reglament del Parlament de Catalunya (Capítol VII. Les relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf

Fiscalització

Acord del Ple que aprova l'aplicació dels Principis i normes d'auditoria del sector públic Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
International Standards of Suprem Audit Institutions (ISSAI) de l'International Organisation of Suprem Audit Institutions Enllaça a la pàgina pdf