Organització interna Organització interna

La Sindicatura s'organitza en set departaments sectorials, cada un dels quals està dirigit per un síndic o síndica i format per un equip d'auditors, ajudants d'auditor i personal de suport, supervisats i coordinats per un auditor supervisor.

Els set departaments tenen encomanada la fiscalització de les diferents àrees temàtiques objecte de control amb la distribució següent:

 

Departament sectorial A  (Generalitat)

Síndica titular: Sra. Llum Rodríguez Rodríguez

 • Departament  d'Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda Rural,  excepte  Secretaria d'Acció Climàtica
 • Departament d'Interior
 • Departament de Justícia
 • Departament  de  la  Vicepresidència  i  de  Polítiques  Digitals  i  Territori,  excepte Secretaria de Territori i Mobilitat
 • Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran
 • Secretaria d'Administració i Funció Pública

 

Departament sectorial B  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Josep Viñas i Xifra

 • Departament d'Empresa i Treball
 • Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
 • Institut Català del Sòl
 • Secretaria d'Acció Climàtica
 • Secretaria de Territori i Mobilitat

 

Departament sectorial C  (Generalitat)

Síndica titular: Sra. Maria Àngels Cabasés Piqué

 • Departament de Drets Socials
 • Departament d'Igualtat i Feminismes
 • Departament de Salut

 

Departament sectorial D  (Generalitat)

Síndica titular: Sra. Anna Tarrach Colls

 • Departament de Cultura
 • Departament d'Educació
 • Departament de la Presidència, excepte Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran i Secretaria d'Administració i Funció Pública
 • Departament de Recerca i Universitats
 • Universitats públiques de Catalunya

Departament sectorial E  (Sector local 1)

Síndic titular: Sr. Manel Rodríguez T

 • Compte general de corporacions locals
 • Ajuntaments i ens dependents
 • Entitats municipals descentralitzades

 

Departament sectorial F  (Sector local 2)

Síndic titular: Sr. Ferran Roquer i Padrosa

 • Diputacions
 • Consells comarcals
 • Entitats metropolitanes
 • Mancomunitats
 • Fundacions d'àmbit local
 • Consorcis d'àmbit local
 • Altres societats supramunicipals
   

Departament sectorial G  (síndic major)

Síndic titular: Sr. Miquel Salazar Canalda

 • Comptabilitat electoral
 • Compte general de la Generalitat de Catalunya
 • Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
 • Departament d'Economia i Hisenda,  excepte  Infraestructures  de  la  Generalitat  de Catalunya, SAU
 • Entitats  estatutàries  i  òrgans  superiors  de  consulta  i  assessorament  del  Govern  i  del Parlament
 • Fiscalitzacions especials
 • Fiscalitzacions interdepartamentals
 • Partits polítics i entitats vinculades
 • Persones públiques corporatives

 

També serà competència de cadascun dels set departaments qualsevol organisme autònom, empresa pública o ens que depengui dels esmentats anteriorment.