Àrea de fiscalització Àrea de fiscalització

La Sindicatura s'organitza en set departaments sectorials, cada un dels quals està dirigit per un síndic i format per un equip d'auditors, ajudants d'auditor i personal de suport, supervisats i coordinats per un auditor supervisor.

Els set departaments tenen encomanada la fiscalització de les diferents àrees temàtiques objecte de control amb la distribució següent:

 

Departament sectorial A  (Generalitat)

Síndica titular: Sra. Emma Balseiro Carreiras

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
 • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 • Departament d'Interior
 • Departament de Justícia

 

Departament sectorial B  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Miquel Salazar Canalda

 • Departament d'Empresa i Coneixement, excepte Secretaria d'Universitats i Recerca
 • Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Infraestructures.cat
 • Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Servei d'Ocupació de Catalunya

 

Departament sectorial C  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Jaume Amat i Reyero

 • Departament de Salut
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, excepte el Servei d'Ocupació de Catalunya

 

Departament sectorial D  (Generalitat)

Síndic titular: Sr. Jordi Pons i Novell

 • Departament de Cultura
 • Departament d'Ensenyament
 • Departament de la Presidència, excepte Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Secretaria d'Universitats i Recerca
 • Universitats Públiques de Catalunya

 

Departament sectorial E  (Local 1)

Síndic titular: H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom

 • Compte general de les corporacions locals
 • Ajuntaments
 • Entitats municipals descentralitzades

 

Departament sectorial F  (Local 2)

Síndica titular: Sr. Miquel Salazar Canalda

 • Diputacions
 • Consells comarcals
 • Entitats metropolitanes
 • Mancomunitats
 • Fundacions d'àmbit local
 • Consorcis d'àmbit local
 • Altres societats supramunicipals

Departament sectorial G  (Síndic Major)

Síndic titular: Sr. Jaume Amat i Reyero

 • Comptabilitat electoral
 • Compte general de la Generalitat de Catalunya
 • Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
 • Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, excepte Infraestructures.cat
 • Entitats estatutàries i els òrgans superiors de consulta i assessorament del Govern i del Parlament
 • Fiscalitzacions especials
 • Fiscalitzacions interdepartamentals
 • Partits polítics i entitats vinculades
 • Persones públiques corporatives

 

També serà competència de cadascun dels set departaments qualsevol organisme autònom, empresa pública o ens que depengui dels esmentats anteriorment.