La Comissió de Govern La Comissió de Govern

Formada pel síndic o síndica major i dos síndics designats pel Ple. Les principals funcions que la llei encomana a la Comissió de Govern són:

  • Acordar les modificacions pressupostàries, llevat dels suplements de crèdit i dels crèdits extraordinaris, i comunicar-les al Ple i al departament competent en matèria de finances.
  • Acceptar les delegacions que li confiï el Tribunal de Comptes i distribuir-ne les tasques.
  • Determinar el règim general de condicions de treball del personal de la Sindicatura en el marc de la normativa de règim interior de la institució.
  • Exercir la potestat disciplinària del personal de la Sindicatura.
  • Coordinar els serveis de suport de la Sindicatura per assegurar el bon govern i administració de la institució.
  • Exercir les altres facultats que el Ple li delegui.

Composició de la Comissió de Govern Composició de la Comissió de GovernIl·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero
foto

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya des del 16 de març del 2011. El 18 de gener del 2007 va prendre possessió com a síndic.

Sr. Jordi Pons i Novell
foto

Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, va prendre possessió del càrrec el 18 de gener del 2007.

Sr. Miquel Salazar Canalda
foto
Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, designat pel Parlament el 17 de juliol del 2013, va prendre possessió del càrrec el 3 de setembre del mateix any.