La Comissió de Govern La Comissió de Govern

Formada pel síndic o síndica major i dos síndics designats pel Ple. Les principals funcions que la llei encomana a la Comissió de Govern són:

  • Acordar les modificacions pressupostàries, llevat dels suplements de crèdit i dels crèdits extraordinaris, i comunicar-les al Ple i al departament competent en matèria de finances.
  • Acceptar les delegacions que li confiï el Tribunal de Comptes i distribuir-ne les tasques.
  • Determinar el règim general de condicions de treball del personal de la Sindicatura en el marc de la normativa de règim interior de la institució.
  • Exercir la potestat disciplinària del personal de la Sindicatura.
  • Coordinar els serveis de suport de la Sindicatura per assegurar el bon govern i administració de la institució.
  • Exercir les altres facultats que el Ple li delegui.

 

La Comissió de Govern és formada pel síndic major, Miquel Salazar, la síndica Anna Tarrach i el síndic Manel Rodríguez.