El Síndic Major El Síndic Major

El síndic major exerceix la presidència i la màxima representació interna i externa de la institució. És escolllit pel Ple de la Sindicatura d'entre els seus membres i nomenat pel president de la Generalitat per un període de tres anys. La llei atorga al síndic major unes atribucions específiques, entre les quals hi ha les següents:

  • Representar la Sindicatura de Comptes en qualsevol instància i presidir-ne els actes corporatius i els oficials.
  • Convocar i presidir el Ple i la Comissió de Govern, fixar-ne els ordres del dia i dirigir-ne les deliberacions.
  • Vetllar per l'execució dels acords del Ple i de la Comissió de Govern.
  • Decidir amb vot de qualitat els empats que es produeixin en el Ple i en la Comissió de Govern.
  • Traslladar els informes al Parlament, en el termini de sis setmanes a comptar de l'aprovació que en fa el Ple.
  • Exercir el govern interior de la Sindicatura, la direcció i la inspecció superior del personal i les funcions relatives al nomenament, la contractació i, en general, el govern del personal.
  • Exercir la direcció superior del personal de la Sindicatura i les funcions relatives al nomenament, la contractació i, en general, el seu govern i administració executiva.
  • Exercir d'òrgan de contractació de la Sindicatura; autoritzar les despeses pròpies d'aquesta, reconèixer les obligacions i ordenar-ne el pagament.
  • Autoritzar amb el seu vistiplau les actes i les certificacions de tota mena expedides per la Secretaria General.